Lacustris

Nijmeegse Studenten Schaats- en Skeelervereniging

Reglement Lacustris not so Final Races

Artikel 1: Het recht om deel te nemen
Deelname aan het Lacustris not so Final Races IUT is alleen voorbehouden aan de volgende personen:
1. Hij/zij die als student is ingeschreven aan een Nederlandse Universiteit of een Nederlandse instelling van Hoger Beroeps Onderwijs.
2. Hij/zij die lid is van een studentenschaatsvereniging (voortaan: SSV).
3. Hij/zij die maximaal één jaar voorafgaand aan het toernooi nog voldeed aan minimaal één van de in lid 1 en 2 genoemde eisen.

Artikel 2: Deelname buiten mededinging
Degenen die zich opgeven en niet voldoen aan de eisen gesteld in Artikel 1, kunnen bij voldoende plaats meedoen buiten mededinging.

Artikel 3: Ontzegging van deelnamerecht
Inschrijvingen dienen naar waarheid ingevuld te worden. Wanneer dit niet gebeurt kan de organisatie het recht tot deelnemen van de desbetreffende persoon ontnemen.

Artikel 4: Uiterlijk aanmelden op wedstrijddag
De deelnemers dienen zich op de wedstrijddag tussen 19:00u en 19:30u aangemeld te hebben bij het wedstrijdsecretariaat. Melden mag ook gedaan worden door een trainer of andere vertegenwoordiger van de rijder.

Artikel 5: Inschrijving
De regeling voor het inschrijven is als volgt:
1. De inschrijving voor het Lacustris Final Races IUT verloopt via het inschrijfformulier dat op de website en in het facebook evenement gedeeld zal worden. De inschrijving zal openen op 8 februari 2019 om 13.00u.
2. Voor leden van SSV’s loopt de betaling van het inschrijfgeld via de eigen vereniging. Andere deelnemers dienen het inschrijfgeld uiterlijk 2 maart 2019 over te maken naar NL87INGB0003085382 t.n.v. N.S.S.S.V. Lacustris onder vermelding van naam + Lacustris Final Races IUT.
3. De sluitingsdatum van de inschrijving dient tevens als sluitingsdatum voor betaling van de deelnamekosten indien dit niet via een SSV gaat én als sluitingsdatum voor kosteloos afmelden. 
4. Wanneer de deelnamekosten na de sluitingsdatum niet zijn overgemaakt indien men geen lid is van een SSV, heeft de organisatie het recht om de inschrijving ongedaan te maken.

Artikel 6: Teruggave inschrijfgeld
Indien een deelnemer zich afmeldt voor de uiterlijke afmeldingsdatum (2 maart 2019 23.59u), of niet kan deelnemen aan de wedstrijd omdat deze vol zit, zullen zijn/haar deelnamekosten niet geïnd worden of zal hij/zij deze zo spoedig mogelijk na afloop van het toernooi teruggestort krijgen.
Artikel 7: Deelnemers
1. Er kunnen 80 schaatsers deelnemen aan het toernooi. De organisatie houdt het recht om dit aantal te verhogen of te verlagen, aan de hand van de inschrijvingen. 
2. De deelnemers zullen worden ingedeeld in categorieën aan de hand van de door de NSSU vastgestelde limiettijden (zie nssu.nl).
Artikel 8: Programma-onderdelen
1. De aanvangstijd van de wedstrijd is 20.15u.
2. De C-categorie (zie artikel 7.2 voor de indeling in categorieën) zal een 167, 500 en 1000m rijden. De A- en B-categorie zullen een 167, 500 en 1500m rijden.
3. De samenstelling van de paren wordt op alle afstanden door loting bepaald.
4. Alle afstanden worden in kwartetten gereden.
5. Het klassement wordt opgesteld aan de hand van het totale puntenaantal van de verreden afstanden. Hierbij is het puntenaantal voor de 500 meter gelijk aan de gereden tijd, het puntenaantal voor de 1000 meter gelijk aan de helft van de gereden tijd en het puntenaantal voor de 1500 meter gelijk aan een derde van de gereden tijd.
6. Wanneer twee (of meer) rijders met hetzelfde puntenaantal eindigen, zal aan de hand van de klassering op de laatst gereden afstand bepaald worden wie er als beter geklasseerd zal worden aangemerkt.

Artikel 9: Loting
De loting zal door de scheidsrechter worden gedaan.

Artikel 10: Diskwalificatie
1. Een overtreding van een rijder, indien door een beslissing van de scheidsrechter bevestigd, resulteert in een diskwalificatie van de rijder voor de betreffende afstand. 
2. Indien de overtreding, naar het oordeel van de scheidsrechter, opzettelijk is gemaakt, dan mag de rijder niet verder deelnemen aan de aangekondigde wedstrijden.

Artikel 11: Inrijden
Inrijden kan alleen in de daarvoor bestemde tijd voor de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd mag in de inrijstrook aan de binnenzijde van de wedstrijdbaan niet hard gereden worden. Zo mogelijk reserveert de organisatie tijd voor aanvang van de wedstrijd om in te rijden. De organisatie behoudt het recht om dit te laten vervallen als de wedstrijd hierdoor uit zal lopen.

Artikel 12: Coaches
Per kwartet mag er één coach per rijder in het coachvak staan. Andere coaches worden verzocht om plaats te nemen aan de binnenkant van de baan of aan de andere kant van de boarding.

Artikel 13: Aansprakelijkheid voor schade
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan materiaal van een rijder of aan de rijder zelf.

Artikel 14: Juryleden
Juryleden zullen worden aangewezen door de organisatie.

Artikel 15: Brassen
Brassen is toegestaan, zolang het niet interfereert met de wedstrijd. Braspogingen die tijdens de wedstrijd worden ondernomen zullen worden bestraft door het uit de wedstrijd halen van de betrokken persoon/personen.

Artikel 16: Uitslagen
De uitslagen en klassementen zullen zo snel mogelijk na de wedstrijd bekend gemaakt worden. Na afloop van het toernooi zullen de uitslagen zo spoedig mogelijk op de site worden geplaatst onder de kop ′Uitslagen′.

Artikel 17: Protesten
1. Protesten moeten schriftelijk bij de scheidsrechter worden ingediend.
2. Protesten kunnen alleen worden ingediend door een rijder of rijders die voor de wedstrijd zijn of waren ingeschreven.
3. Protesten tegen de samenstelling van de jury moeten binnen een uur na de loting worden ingediend.
4. Protest tegen het deelnemen van een rijder moet voor de loting worden ingediend.
5. Indien niet onmiddellijk een besluit kan worden genomen, mag de rijder starten, doch de bekendmaking van het resultaat en de verdeling van de prijzen zullen worden uitgesteld totdat de beslissing is gevallen.
6. Alle andere protesten dienen onmiddellijk na het betreffende wedstrijdonderdeel te worden ingediend.
7. Bezwaren welke later zijn ingediend worden niet in overweging genomen.
8. De scheidsrechter beslist inzake alle protesten, tegen zijn beslissing kan geen beroep worden aangetekend.
9. Alle beroepen die bij de scheidsrechter zijn ingediend, kunnen door de scheidsrechter - indien hij dat wenst - officieel aan het publiek worden bekendgemaakt. Deze bekendmaking dient, indien mogelijk, voor het einde van de wedstrijd te worden gedaan.

Artikel 18: Verhouding tussen deelnemers en wedstrijdleiding
1. De wedstrijdleiding beslist over alle kwesties met betrekking tot de wedstrijd. Deelnemers, coaches en toeschouwers dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te volgen.
2. Een deelnemer die zich direct of indirect over de wedstrijdleiding, over haar uitspraken of over die van de jury op ongepaste wijze uitlaat, kan door de scheidsrechter van het verder deelnemen aan de wedstrijd worden uitgesloten.

Artikel 19: Slotbepaling
In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, zullen de bepalingen van ‘Algemene bepalingen’ en ‘Specifieke bepalingen hardrijden langebaan’ van de KNSB, aangevuld met het ISU reglement hardrijden, van toepassing zijn. Tevens houdt de organisatie zich het recht voor om dit reglement te wijzigen.